Huishoudelijk reglement TC Eversel

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • De vereniging genaamd TC Eversel is opgericht in 1982. en is gevestigd te Padbroekweg 1, 3550 Heusden-Zolder
 • Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging.

Artikel 2 Leden

 • De vereniging bestaat uit spelers en speelsters van alle leeftijden.

Artikel 3 Ereleden

 • Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de vereniging maar, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
  Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.

Artikel 4 Het lidmaatschap

 • De aanmelding gebeurt via de site van TC Eversel onder “lid worden”. Iedere wijziging van gegevens dient zo spoedig mogelijk meegedeeld te worden via info@tceversel.be.
 • De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij inschrijving te worden volbracht.
 • Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert.

Artikel 5 Een veilige sportomgeving

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

 • al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen,
 • te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,
 • sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
 • te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,
 • een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,
 • op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.

Artikel 6 Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 • Bij toetreding als lid hebben zij het recht het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 • Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 • Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 • Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 • Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 • Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 • Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 • Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door tennisclub Eversel, padbroekweg 1 te Heusden - Zolder 3550, info@tceversel.be.
Voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om U op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.
Indien U niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@tceversel.be.
Via dat adres kan U ook altijd vragen welke gegevens wij over U verwerken en ze verbeteren, laten wissen of ze vragen over te dragen.
De uitgebreide privacyverklaring vind je op onze website.

Gedragsregels (preventie van grensoverschrijdend gedrag)

Algemeen

Tennisclub Eversel wil een gezellige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan sporten. Een club waar een fijn dorpskarakter centraal staat. Met deze gedragscode wil tennisclub Eversel vastleggen wat wij verwachten van onze leden, hun ouders, onze vrijwilligers en supporters bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen - van jong tot oud zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging.

Voor de sportende leden.

Ø  Spelen we sportief met én tegen elkaar;
Ø  Zien we het positieve in de ander;
Ø  Is iedereen uniek en laten we iedereen in zijn waarde;
Ø  Weten we dat een gesprek helpt en geweld niets oplost;
Ø  Helpen we elkaar waar dat nodig is;
Ø  Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en houden het lokaal en de velden schoon;
Ø  Gaan we respectvol met elkaar om;
Ø  Vertonen we geen ongewenst (=grensoverschrijdend) gedrag zoals: schelden, pesten, roddelen, discriminatie, seksuele intimidatie en ander agressief gedrag;
Ø  Komen we afspraken na en accepteren we besluiten;
Ø  Melden ons bij elke verhindering op tijd af;
Ø  Geven we onze tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd een hand.

Gedragsregels tijdens competitie, toernooien en andere speelmomenten

Voor de speler:

Dit hoort wel:
 
§  Geef je tegenstander(s) een hand voor aanvang van de wedstrijd!
§  Speel in!
§  Zorg dat de ballen op de speelhelft van de serveerder zijn, geef ze netjes aan!
§  Sleep de baan na afloop!
§  Geef je tegenstander(s) na afloop van de wedstrijd een hand en feliciteer of bedank voor het spelen!
§  De winnaar biedt iets te drinken aan!
§  Speel het punt opnieuw bij discussie!
§  Tel eventueel hardop!
§  Wees aardig en sportief!
§  Heb veel plezier!

Dit hoort niet:

§  Gooien met je racket!
§  Ballen weg slaan!
§  Vloeken en schelden!
§  Ruzie maken met je tegenstander!
§  Telefoneren tijdens een wedstrijd!
§  Onsportief gedrag!
§  Vals spelen!
§  Afval op de baan achterlaten!

Voor de ouder / supporter:

§  Bemoeit u zich niet met de wedstrijd!
§  U mag aanmoedigen, maar doe dit gematigd!
§  Stimuleer en promoot spertief gedrag!
§  Spreek aan op onsportief gedrag!
§  Raadpleeg bij onenigheid een onafhankelijk persoon (wedstrijd- of competitieleider)!
§  Leg geen druk op de speler om te winnen!
§  Stimuleer de speler vooral te genieten!
§  Toon interesse!
§  Loop weg indien nodig en bekijk de wedstrijd van een afstand!

Cafetaria

Het cafetaria is een ontmoetingsplaats voor onze leden, hun familie of genodigden. Barvrijwilligers treden op als gastheer van de vereniging en hebben zodoende het recht om namens het bestuur gasten op hun gedrag te wijzen. Daarnaast hebben zij een voorbeeldfunctie en dienen zich daar naar te gedragen.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen mogen door de dienstdoende barvrijwilliger of een ander namens het bestuur handelend persoon uit het cafetaria en van het terrein worden verwijderd.

Help ons het cafetaria schoon te houden door bijvoorbeeld:
ü  je schoenen uitkloppen op de borstels voor de trappen
ü  kopjes en glazen terug te zetten op de bar
ü  geen rommel achter te laten
ü  peuken niet op het terras of het terrein te gooien

Alcoholgebruik

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd of toegang tot het terrein van de vereniging worden ontzegd. Desondanks blijft alcoholgebruik ieders eigen verantwoordelijkheid.

Er wordt geen alcohol verkocht aan personen beneden de 16 jaar.

In het cafetaria gekochte alcoholhoudende drank nuttig je in het cafetaria of op de terrassen en niet op de baan of buiten het terrein van de vereniging.

Schenktijden van alcoholhoudende drank zijn gelijk aan de openingstijden van het cafetaria.

Roken

Het is niet toegestaan te roken in het cafetaria, de kleedruimtes, de toiletten (inclusief de hal voor de toiletten), de keuken en de overige ruimtes. Op het terras mag gerookt worden. Achter de bar staan asbakken.

Tennisbanen

ü  Glaswerk c.q. serviesgoed neem je niet mee naar de tennisbanen
ü  Voor je eigen veiligheid en voor het behoud van de banen mag op tennisbanen waar plassen op staan of die glad worden(door neerslag of opdooi na vorst)  niet worden gespeeld.
ü  Het is niet toegestaan om met ander schoeisel dan tennisschoenen (d.w.z. zool met inwendig profiel) op de tennisbaan te komen en te spelen.
ü  Zorg ervoor dat u met de juiste tenniskleding op de tennisbanen verschijnt.
ü  Loop nooit over een tennisbaan waarop gespeeld wordt naar een tennisbaan waarop u wilt gaan spelen.
ü  Gebruik de toegangspoortjes (openen met cijferslot, code 160) tot de tennisbanen en klim/ spring  niet over de afrastering.
ü  Hinder anderen niet in hun spel door bijvoorbeeld te schreeuwen of door onbehoorlijk taalgebruik. Hou het netjes!
ü  Wanneer een tennisbal van een andere tennisbaan komt, rol deze dan terug langs de afspanning. Mocht jouw tennisbal op een andere tennisbaan terecht komen, wacht dan tot een slagenwisseling is afgelopen, eer je de tennisbal terugvraagt.
ü  Om beschadiging van tennisnetpalen en netkabels te voorkomen ga je niet over  het tennisnet hangen om een tennisbal op de andere speelhelft naar je toe te halen.
ü  Laat de tennisbaan schoon achter, dus zonder afval en dergelijke. Gooi het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Onze terreinen grenzen aan een begraafplaats.
Als je aan het tennissen bent en er vindt een begrafenis plaats, dan stop je met spelen tot de mensen de begraafplaats verlaten hebben.

Terrein

§  Men mag slechts éénmaal reserveren. Geldig reserveren kan enkel via de site van de VTV.
§  Het is ten strengste verboden te reserveren met andermans naam met het doel voorgaande regel te omzeilen.
§  Wanneer interclub of clubwedstrijden uitlopen, hebben deze altijd voorrang op de reserveringen
§  Wanneer een terrein niet gereserveerd is, mag elk lid het in gebruik nemen.
§  Alleen de spelers zijn toegelaten op de terreinen (geen toeschouwers of spelende kinderen)
§  Loop over de aangelegde paden en zet je fiets op slot in de daarvoor bestemde rekken.
§  Laat je tennistas niet rondslingeren. Plaats tennistassen in de daarvoor aanwezige tassenrekken in het cafetaria.

Verlichting

Verlichting kost handenvol geld. Om zuinig en verantwoord met energie om te gaan vragen we u de verlichting niet vroegtijdig (preventief) aan te zetten en ze zo snel mogelijk na het beëindigen van de laatste wedstrijd te doven.

Indien er slechts één wedstrijd plaatsvindt, speelt u die op terrein 4. Dit om energieverspilling te voorkomen.

Spelen met niet-leden

Niet leden krijgen enkel in gezelschap van een lid gratis toegang tot de terreinen. Dit echter op voorwaarde van occasioneel gebruik of voor exceptionele redenen die vooraf gemeld moeten worden aan het bestuur, in alle andere gevallen dient een lidmaatschap aangevraagd te worden.

1.     In het algemeen zal strafbaar zijn: zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2.     Bij overtreding van deze huisregels kan de toegang tot het terrein worden ontzegd en eventuele aanvullende maatregelen worden getroffen zoals waarschuwing(en), schorsing en uitsluiting. Daar waar wettelijke regels worden overtreden wordt aangifte gedaan.
3.     In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 9 Bestuur

1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en gewone bestuursleden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
a. de algemene leiding van zaken;
b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de
    vereniging.
 
3. Het bestuur vergadert op gezette tijdstippen. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijlsals de voorzitter of tenminste de helft van de leden van het bestuur zulks wensen.
 
4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 
5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 10 Het dagelijks bestuur

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

2. Taken van de voorzitter:
a.     is belast met de leiding van de vereniging, geeft leiding aan het bestuur,
b.     Is het boegbeeld van de vereniging en draagt zorg voor externe contacten.
c.     leidt de vergaderingen.
d.     draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
e.     neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten
f.      is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij/zij deze taak aan  een ander bestuurslid heeft overgedragen.

3. Taken van de secretaris:
a.     voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
b.     heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;
c.     zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
d.     zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
e.     houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.

4. Taken van de penningmeester:
 
a.     beheert de gelden van de vereniging;
b.     zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
c.     houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d.     voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
e.     brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 11 Bestuursverkiezing

1.     Algemene ledenvergadering "Jaarlijks.
Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 12 Sportieve cel

De sportieve cel staat in voor de programmatie + organisatie van de interne door de vereniging geplande evenementen.
De programmatie wordt ingediend voor midden maart van het lopend dienstjaar.

Artikel 13 Vrijwilligerswerk

De wet op vrijwilligerswerk omschrijft duidelijk wat vrijwilligerswerk inhoudt. In mensentaal: vrijwilligers geven uit vrije wil, onbetaald een stuk van hun tijd aan een organisatie. We spreken van vrijwilligerswerk als:
§  mensen zich inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft;
§  ze dit onbezoldigd doen: vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Vrijwilligers mogen wel een kostenvergoeding ontvangen, maar volgens strikte regels.
§  ze dit vrijwillig doen: niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen.

Als vrijwilliger heb je een voorbeeldfunctie binnen de tennisclub Eversel.

§  Je bent op tijd aanwezig voor het uitoefen van je functie
§  Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het bestuur

Artikel 14 Kostenvergoedingen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 15 Gebouwen van de vereniging

1.     De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2.     Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

Artikel 16 Wedstrijden

Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
Zie ook Artikel 6: Gedragsregels tijdens competitie, toernooien en andere speelmomenten

Artikel 17 Schadeaangifte - Sportverzekering

Aangifte doen van het schadegeval aan de hand van het daartoe bestemde aangifteformulier en dit ingevuld terugsturen naar het volgende adres:
Ethias
Dienst Schade Sport
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
https://www.ethias.be/part/nl/sportverzekering/oh-sport.html

Artikel 18 Aansprakelijkheid van de leden

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade.

Artikel 19 Website

De website bevat een verzameling samenhangende webpagina's met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of video's, die opgeslagen worden. Ze heeft een homepage, ook wel index, hoofdpagina of startpagina genoemd. De homepage biedt een navigatie om door de rest van de site heen te gaan
 
De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen.

Artikel 20 Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 21 Wijziging van het huishoudelijk reglement

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 22 Slotbepalingen

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 
Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking op 01/07/2019.

Namens het bestuur van de vereniging.